Interaktio ry

Tervetuloa Interaktio ry:n sivustolle!

Interaktio on perustettu jo vuonna 1965 ja vuonna 2015 juhlittiinkin ainejärjestömme 50-vuotisjuhlia komeissa merkeissä. Interaktio on aikoinaan koostunut sosiologian, sosiaalipsykologian ja sosiaaliantropologian opiskelijoista, mutta vuonna 2011 sosiaalipolitiikan opiskelijat liittyivät osaksi Interaktiota. Lopulta syksyllä 2012 vanhat pääaineet yhdistettiin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaksi. Vuonna 2014 sukupuolentutkimuksen ainejärjestö Vattu vaihtoi statuksensa harrasteyhdistykseksi, ja muutoksen myötä sukupuolentutkimuksen opiskelijat kuuluvat myös Interaktion piiriin. Vuonna 2015 puolestaan sosiaalitieteiden alle yhdistyi myös nuorisotyön ja -tutkimuksen opetussuunnat. Lisäksi tutkinto-ohjelman nimi koki muutoksia kesällä 2016, sillä 1.8.2016 tutkinto-ohjelmamme nimi muuttui sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmasta yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaksi.

Syyskokouksessa 2015 hyväksyimmekin Interaktio ry’n uudeksi viralliseksi nimeksi Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry. Nykyään Interaktio ry on siis Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö.

Ainejärjestön tehtävänä on koota yhteen saman alan opiskelijat ja näin luoda loppuelämän kestäviä suhteita. Interaktio ry julkaisee omaa Discursus-lehteä, järjestää tapahtumia (esimerkiksi väittelyiltoja, sitsejä, risteilyjä ja erilaisia juhlia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa) ja erilaista urheilu- ja kulttuuritoimintaa (perinteinen hankifutismatsi, leffailtoja, teatterikäyntejä, saunailtoja, yliopiston futissarjoihin osallistuminen). Kaiken kaikkiaan tarkoituksena onkin edistää opiskelun mielekkyyttä ja auttaa saman alan opiskelijoita tutustumaan toisiinsa.

Vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa valittavaan hallitukseen on myös ensimmäisen vuoden opiskelijoilla mahdollisuus päästä ja yhdessä meillä on valta vaikuttaa koulutusohjelmamme asioihin. Hallitustoiminnasta on hyötyä sekä opiskeluiden aikana että myöhemmässä urakehityksessä. Hallituksen jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Lisää ainejärjestöön liittymisestä, tapahtumista ja toiminnasta löydät välilehtien kautta!

TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITIETEIDEN/ YHTEISKUNTATUTKIMUKSEN AINEYHDISTYS INTERAKTIO RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry ja sen kotikunta on Tampereen kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen sekä tutkinto-ohjelman eri opintosuuntien opiskelijoiden oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden puolesta, edistää sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä sekä toimia yhdyssiteenä sosiaalitieteitä/ yhteiskuntatutkimusta opiskelevien välillä sekä edistää heidän yhteistyötään muiden ainejärjestöjen jäsenten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ottaa osaa Tampereen yliopiston oppilaskunnan toimintaan.
 • pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon yliopiston hallinnossa tekemällä esityksiä ja aloitteita.
 • toimii yhteistyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ja yksikön henkilöstön kanssa.
 • toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä korkeakouluopiskelijoiden keskusjärjestöihin.
 • opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.
 • järjestää kokouksia, luento- , keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia.
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä maksullista ainejärjestölehteä, ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä järjestää muunlaista varainhankintaa, kuten myydä teettämiään haalarimerkkejä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa sosiaalitieteitä/ yhteiskuntatutkimusta opiskeleva tutkinto-opiskelija, valinnaisia opintoja suorittava opiskelija tai yhteiskuntatutkimukseen kytkeytyvän erillisen maisteriohjelman opiskelija. Interaktion jäsenyys kestää kunnes jäsen eroaa tai erotetaan. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 muuta varsinaista jäsentä, sisältäen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen enimmäiskoko on 15 jäsentä. Hallitukseen on kuitenkin mahdollista valita myös varajäseniä. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan yhtä monta kuin varsinaista jäsentäkin valitaan. Hallituspaikkojen kysynnän ylittäessä tarjonnan, jaetaan hallituspaikat yhdistyksen syyskokouksessa äänestämällä. Tullakseen valituksi hallituksen pyrkivän tulee olla läsnä syyskokouksessa tai ilmoittaa estymisensä ennakkoon. Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa viimeistään kolme viikkoa syyskokouksen jälkeen.

Hallitus valitsee yhteistyössä muiden yksikön ainejärjestöjen kanssa opiskelijoita yksikön hallinnossa edustavat opiskelijat valintojen tullessa ajankohtaisiksi. Valittujen odotetaan pitävän säännöllistä yhteyttä yhdistykseen. Hallituksella on oikeus perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät valmistelemaan asioita. Puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa jos hän ei ilman pätevää syytä ilmoita olevansa poissa kolmesta perättäisestä hallituksen kokouksesta, tai muuten selvästi laiminlyö tehtävänsä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun tieto erottamispäätöksestä on saatu. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä kokouksissaan, on puheoikeus. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on nautittava yhdistyksen kokouksen luottamusta. Jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää antaa epäluottamuslauseen hallitukselle, on hallitus velvollinen eroamaan.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan toimikausi on syyskokousten välinen aika.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on välitettävä jäsenille sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista ja lähettää aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 7. Vahvistetaan hallituksen tekemät toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle kalenterivuodelle
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kevät- tai syyskokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, mikäli se on saanut puolelleen yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä tai kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisen ääntenenemmistön.

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään sen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen säännöt päivitetty 18.11.2015 syyskokouksessa sekä 30.3.2016 pidetyssä yhdistyksen kevätkokouksessa. Patentti-ja rekisterihallitus rekisteröinyt sääntömuutokset yhdistysrekisteriin 27.4.2016.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s